Business BasesDomestic

Detailed information about domestic business bases

KEIHIN Operations Dept.

2-1-8 Anzen-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi 230-0035

Address2-1-8 Anzen-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi 230-0035

OSAKA Distribution Center.

2-8-45 Shibatani, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0021

Address2-8-45 Shibatani, Suminoe-ku, Osaka-shi 559-0021

SUGITO Operations Dept.

663-1 Hongo Higashinaka, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken 345-0023

Address663-1 Hongo Higashinaka, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken 345-0023

Yokohama Daikoku Distribution Center.

9-17, Daikokucho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0053

Address9-17, Daikokucho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0053

Telephone Number81-45-500-3501

NISHIFUNABASHI Warehouse

2-14-1 Nishiura, Funabashi-shi, Chiba-ken 273-0017

Address2-14-1 Nishiura, Funabashi-shi, Chiba-ken 273-0017

KUNITACHI Warehouse

3158-3 Yaho, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0011

Address3158-3 Yaho, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0011

MATSUBUSHI Operations Dept.

608-1 Ookawado, Matsubushi-cho, Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken, 343-0106

Address608-1Ookawado,Matsubushi-cho,Kitakatsushika-gun,
Saitama-ken,343-0106

HIGASHIMATSUYAMA Distribution Center.

Prologispark Higashimatsuyama
2,Nakada-cho,Higashimatsuyama-shi,Saitama 355-0009 Japan